Mūsu uzņēmums rūpējas par Fizisko personu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Fizisko personu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Latvijas Republikas likumiem un pakārtotiem tiesību aktiem, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi.

Personas dati

Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecās uz Jums kā fizisku personu:

  • Personas vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas dati, telefona numurs, e-pasta adrese vai dzīves vietas adrese;
  • Persona un tās auto reģistrācijas numurs, auto modelis vai tā apdrošināšanas detaļas;
  • Personas bankas konta numurs, bankas kartes numurs, tās derīguma termiņš;
  • Informācija par personas veselības stāvokli, asins grupa vai slimību vēsture;
  • Personas pases dati: numurs, personas kods, auguma garums, tautība vai paraksts;
  • Informācija par personas ienākumiem, piederošajiem īpašumiem un naudas plūsmu;
  • Etniskā izcelsme, politiskie uzskati, reliģiskā pārliecība, seksuālā orientācija, dalība arodbiedrībās;
  • Personas izskats, bilde, video materiāls vai biometriskie dati un cita personu informācija.

 

Privātuma politikas piemērošana

Mūsu uzņēmuma privātuma politika tiek piemērota uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā veidā (formā) fiziskā persona sniedz savus personas datus (vai fiziskās personas datus sniedz trešā persona saskaņā ar likumu/pilnvaru/piekrišanu): papīra formā, elektroniskā formā, mūsu uzņēmuma interneta mājaslapā, interneta veikalā, veikalā u.tml.

Pamatinformācija

Personas datu apstrādes mērķis: Preču pirkumu/pakalpojumu līgumu slēgšana, preču piegādes izpildīšana, norēķinu administrēšana, garantijas saistību izpilde.

Pārzinis 1: SIA “AKAV”, reģistrācijas Nr. 40103733364

Juridiskā adrese: Īslīces iela 3 – 29, Rīga, LV-1058

Pārzinis 2: SIA “Volente Deo”,  reģistrācijas Nr. 40103407496

Juridiskā adrese: Īslīces iela 3 – 29, Rīga, LV-1058

Tiesiskais pamats: SIA “AKAV”  un SIA “Volente Deo” leģitīmās intereses.

Datu nodošana uz trešo valsti

Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm (valstis, kuras nav ES un/vai EEZ valstis).

Datu saņēmēji

Pārzinis, pārziņa operators un kompetentās (tiesībsargājošās) valsts iestādes, sadarbības partneri un pakalpojumu (ārpakalpojumu sniedzēji) sniedzēji, datu bāžu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji, grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēji un tml.

SIA “AKAV”  atbildīgā persona   Anton Carfin

tālr. Nr. +371 27034798

SIA “Volente Deo” atbildīgā persona   Kristīne Carfina

tālr. Nr. +371 227034764

e-pasta adrese:  volentedeo@inbox.lv

Personas datu apstrāde un tiesiskais pamats

Personas datu apstrāde tiek veikta, lai realizētu šajā privātuma politikā noteikto mērķi, tajā skaitā, realizētu mūsu uzņēmuma leģitīmās intereses (veiktu komercdarbību), izpildītu normatīvo aktu prasības attiecībā uz fizisko personu personas datu saņemšanu, apstrādāšanu, glabāšanu, nodošanu, u.tml., kā arī lai izpildītu patērētāju tiesību regulējošo normatīvo aktu prasības.

Personas datu glabāšana

Sniegtā informācija tiek uzglabāta drošos serveros, bet izdrukātā veidā –  slēgtajos skapjos. Mūsu uzņēmums aizsargā Jūsu datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un mūsu uzņēmuma saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Personas datu glabāšanas ilgums

Personas datu glabāšanas ilgums ir atkarīgs no normatīvajā aktā reglamentētā termiņa vai noslēgtā līguma noteiktā termiņa, vai mūsu uzņēmuma reglamentētā termiņa. Personas dati netiek glabāti ilgāk, kā tas nepieciešams, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, ievērojot mūsu uzņēmuma leģitīmās intereses. Iestājoties apstākļiem, kad personas datu apstrāde/glabāšana nav nepieciešama – personas dati tiek dzēsti.

Personas datu apstrāde tiek veikta izmantojot specializētas un drošas programmatūras, lai nodrošinātu drošu personas datu apstrādi un glabāšanu, izmantojot antivīrusa programmas (“ugunsmūrus”) un izmantojot citu tehnoloģiskos risinājumus. Personas dati tiek aizsargāti ar piekļuves sistēmām un speciālām programmatūrām.

Personas datu nodošana

Personas dati var tikt nodoti mūsu uzņēmuma sadarbības (tajā skaitā ārpakalpojumu izpildīšanas kompānijām) partneriem, pakalpojumu sniedzējiem (operatoriem) un pilnvarotām juridiskām, fiziskām personām (juristi, advokāti). Personas datu nodošana notiek droši, izmantojot drošas programmatūras un tehnoloģijas. Personas dati tiek nodoti tikai tādā apmērā, kādā tas nepieciešams, lai izpildītu mūsu uzņēmuma tiesiskās un leģitīmās intereses.

Personas datu aizsardzība

Personas datu aizsardzība tiek realizēta saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (regulas, likumi, noteikumi) personas datu apstrādes jomā.

Piekļuve saviem personas datiem

Fiziskā persona saviem personas datiem var piekļūt uz rakstveida iesnieguma pamata, ievērojot personas datu regulējošo normatīvo aktu prasības, iesniegumu pieņemšanas un izskatīšanas regulējošo normatīvo aktu prasības, nosūtot (pa pastu: SIA “AKAV”, Īslīces iela 3 – 29, Rīga, LV-1058; SIA “Volente Deo”, Īslīces iela 3 – 29, Rīga, LV-1058; elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu rakstot uz e-pasta adresi: volentedeo@inbox.lv) vai iesniedzot rakstveida iesniegumu, kādā no mūsu veikaliem (veikalu adreses: Maskavas iela 250 k-1, Rīga, LV-1063; Nometņu iela 63, Rīga, LV – 1002).

Iesniedzot iesniegumu, fiziskai personai ir pienākums sevi identificēt nepieciešamajā/tādā apjomā, lai mūsu uzņēmumam būtu iespējams pārliecināties, ka rakstveida iesnieguma iesniedzējs ir tā persona, kuras datus viņa pieprasa. Šajā gadījumā mūsu uzņēmums izsniedz iesniedzējam pieejamos personas datus un citu likumā paredzēto informāciju.

Tiesības atsaukt piekrišanu

Fiziskai personai ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Atsaukšana ir iesniedzama tādā pašā veidā, kādā tika dota piekrišana savu personas datu apstrādei.

Jebkurā gadījumā fiziskā persona savu rakstveida atsaukumu par personas datu apstrādes pārtraukšanu var nosūtīt uz SIA “AKAV”, Īslīces iela 3 – 29, Rīga, LV-1058; SIA “Volente Deo”, Īslīces iela 3 – 29, Rīga, LV-1058; vai pa e-pastu: volentedeo@inbox.lv, parakstot ar drošu elektronisko parakstu. Piekrišanas atsaukums neietekmē personas datu apstrādi, kura tika veikta pirms atsaukuma saņemšanas. Kā arī piekrišanas atsaukums neietekmē un nepārtrauc personas datu apstrādi, kas tiek veikta saskaņā un/vai pamatojoties uz tiesiskiem pamatiem (regula, likums, noteikumi).

Nobeiguma informācija

Mūsu uzņēmumam ir tiesības veikt privātuma politikas izmaiņas, par to informējot attiecīgās fiziskās personas (datu subjektus).

Šo noteikumu sadaļu virsraksti nav interpretējami nekā citādi, kā tikai ērtākai noteikumu pārskatāmībai.

Datu subjektam (fiziskai personai), ja tā uzskata, ka ir pārkāptas tās tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi, ir tiesības vērsties SIA “AKAV”, Īslīces iela 3 – 29, Rīga, LV-1058; SIA “Volente Deo”, Īslīces iela 3 – 29, Rīga, LV-1058; vai pa e-pastu: volentedeo@inbox.lv, vai Datu valsts inspekcijā.

Datu Valsts inspekcija

Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 67 22 31 31
Fakss: 67 22 35 56
E-pasts: 
info@dvi.gov.lv

 


Datu privātuma politika / Политикa конфиденциальности                                            Vers. 01/RU

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

 

Яндекс.Метрика